Regulamin

Regulamin i Warunki uczestnictwa

Definicje:

 • Konferencji Naukowo-Technicznej ”RISK |2018” Innovation Technology – nazwa własna konferencji organizowanej w cyklu rocznym
 • Organizator, Organizator Wykonawczy – pomysłodawca projektu konferencji i jej główny realizator
 • Organizator Merytoryczny – podmiot udostępniający merytorykę i współtworzący wydarzenie
 • Uczestnik – podmiot lub osoba fizyczna biorąca dobrowolny udział w wydarzeniu w formie odpłatnej lub za pomocą udzielonej rekomendacji
 • Formularz – karta druk objęty prawami autorskimi DND Project za pomocą której uczestnik dokonuje rejestracji na udział w wydarzeniu na zasadach określonych regulaminem konferencji.

Zapisy regulaminu i Warunki Uczestnictwa w RISK |2018

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń online oraz e-mailem a także warunki uczestnictwa w Konferencji Naukowo-Technicznej ”RISK |2018” Innovation Technology (Przemysł innowacyjny, bezpieczny i dobrze zarządzany – Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka) której Organizatorem Wykonawczym jest DND Project z siedzibą w Warszawie przy ul. Hodowlanej 12
 2. Udział w Konferencji jest dobrowolny i jest odpłatny. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności zgłoszenia z profilem uczestnika.
 3. Rejestracja Uczestników rozpoczyna się 28.03.2018 r. godz. 8:00 i trwa do 20.05.2018 r. do godz. 24:00
 4. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia dołączonego do zaproszenia lub rejestracja poprzez system online (rejestracja online trwa do 11.05.2018) poprzez podanie zgodnych z rzeczywistymi danych firmy i danych osobowych.
 5. Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z czym Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu sprzedaży kart udziału
 6. Z chwilą zgłoszenia udziału w Konferencji, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z treścią i akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu, Regulaminu Hotelu oraz Regulaminu Parkingu
 7. Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych Uczestnika innych niż określone szczegółowo w karcie uczestnictwa
 8. Udział w samej konferencji i konferencji z Galą nie obejmuje miejsca noclegowego. Organizator zapewnia system rabatowy na nocleg w miejscu konferencji na hasło
 9. Zgłoszenia mailowe: formularz zgłoszenia należy przesłać na adres: biuro@dndproject.com.pl  Uczestnik dokonujący rejestracji e-mailowo zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Konferencji i jednocześnie akceptuje warunki zgłoszenia i udziału w konferencji na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 10. Po akceptacji zgłoszenia, uczestnicy otrzymają mailem lub telefonicznie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 11. Procedura rejestracji. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo informację o przesłaniu zgłoszenia (przy zgłoszeniach on-line) a następnie w przypadku akceptacji zgłoszenia potwierdzenie udziału z wytycznymi natury organizacyjnej.
 12. Wypełniając i przesyłając kartę uczestnictwa Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w formie zdjęć i filmów z konferencji bez ograniczeń w czasie. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia następuje w przeciągu 1h od momentu wpływu, jeśli zostało nadesłane w godz. 07.00-17.00, zgłoszenia nadesłane po godz. 17.00 potwierdzane są dnia następnego. Jeżeli nie otrzymali Państwo potwierdzenia lub odmowy przyjęcia zgłoszenia (np. z braku miejsc, przyczyn formalnych lub regulaminowych) wówczas pilnie prosimy o kontakt telefoniczny 22 678 58 25 – bowiem oznacza to, że Państwa zgłoszenie do nas nie dotarło.
 13. Opłata za udział w konferencji wynosi:
  • 975 zł udział w konferencji – dotyczy rejestracji w przedsprzedaży do dnia 10.05.2018
  • 1475 zł udział w konferencji i gali – dotyczy rejestracji w przedsprzedaży do dnia 10.05.2018
  • 1175 zł udział w konferencji – dotyczy rejestracji po 10.05.2018
  • 1675 zł udział w konferencji i gali – dotyczy rejestracji po 10.05.2018
 14. Organizator jest uprawniony do wystawiania faktur VAT i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług
 15. Faktury VAT wystawiane są w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia należności za udział.
 16. Wszelkie płatności dokonywane są w terminie wskazanym szczegółowo w zamówieniu i wystawionej Uczestnikowi fakturze pro forma wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Organizatora.
 17. Odmowa przyjęcia zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia. Odmowa może nastąpić z przyczyn formalnych (brak kompletnych wymaganych danych rejestracyjnych lub dane nieprawdziwe), regulaminowych(zgłoszenie udziału osób z poza grupy docelowej), w przypadku braku dostępnych miejsc na dane wydarzenie. W/w przypadkach zgłoszenie może zostać odrzucone lub cofnięte. W przypadku braków formalnych uczestnik każdorazowo jest proszony o uzupełnienie danych celem umożliwienia  prawidłowego przebiegu rejestracji.
 18. Przesłanie zgłoszenia i potwierdzenie przez Państwa uczestnictwa ze strony Organizatora oznacza wpisanie wskazanych osób na listę uczestników konferencji i stanowi zobowiązanie do obecności (uczestnictwa) w konferencji
 19. Przesłanie formularza rejestracyjnego przez osobę trzecią dokonującą zgłoszenia jest jednoznaczne z oświadczeniem, że dane uczestników zostały podane w oparciu o ich zgody.
 20. Rezygnacja z udziału. Uczestnik zapisany na konferencję ma prawo do rezygnacji z udziału w konferencji w terminie 10 dni przed konferencją. W przypadku braku możliwości osobistego udziału mimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia jej udziału, przy jednoczesnym braku zgłoszenia rezygnacji w określonym regulaminem terminie – uczestnik lub firma go delegująca zobowiązana jest do wydelegowania innej osoby w zastępstwie nieobecnego uczestnika. Ze względu na ponoszone koszty organizacji konferencji każdą rezygnację prosimy zgłaszać telefonicznie lub pisemnie (e-mail) nie później niż 10 dni przed konferencją. Nieobecność bez wcześniejszej pisemnej lub telefonicznej rezygnacji w/w terminie i braku wydelegowania zastępstwa wiąże się z obciążeniem kwotą 350 PLN/os. netto kosztów organizacyjnych za każdego zgłoszonego i nieobecnego uczestnika
 21. Brak uczestnictwa w konferencji nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konferencji.
 22. Zgłaszający ma prawo dokonać zmian osobowych uczestników których wcześniej zgłaszał na konferencję do dnia konferencji. Zgłoszeń zmian należy dokonywać e-mail lub telefonicznie.
 23. Podczas konferencji na Sali wykładowej i części testowej konferencji mogą przebywać wyłącznie osoby, które zostały zakwalifikowane na listę uczestników.
 24. Uczestnikom konferencji zapewniamy możliwość uczestniczenia w sesjach wykładowych, testach i pokazach, konsultacje z ekspertami, komplet materiałów konferencyjnych, poczęstunek podczas przerw kawowych, lunch, zaświadczenie potwierdzające udział, bezpłatny parking.
 25. Materiały informacje dotyczące konferencji umieszczone są na stronie: risk2018.pl
 26. Informacje organizacyjne Uczestnik otrzyma po dokonaniu wpłaty na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail
 27. Materiały konferencyjne, które otrzymuje uczestnik w formie drukowanej przygotowane są przez ekspertów konferencji jako autorskie opracowania techniczne dotyczą bieżącej tematyki konferencji i stanowią źródło wiedzy będącej uzupełnieniem wygłaszanych prelekcji z przeznaczeniem wyłącznie do osobistego użytku. Kopiowanie i rozpowszechnianie otrzymanych materiałów bez pisemnej zgody i wiedzy autorów jest zabronione.
 28. Każdy zgłoszony i obecny na konferencji Uczestnik otrzyma Zaświadczenie o Uczestnictwie pod warunkiem uczestnictwa w pełnym godzinowym programie konferencji
 29. Wysyłka materiałów po konferencji. Materiały z konferencji dostępne są wyłącznie dla aktywnych uczestników danej konferencji, nie są wysyłane uczestnikom nieobecnym na wydarzeniu mimo wcześniejszej rejestracji
 30. Udział mediów. W wydarzeniu bezpłatnie mogą wziąć udział przedstawiciele mediów pod warunkiem statusu Patron Medialny konferencji. Udział przedstawicieli prasy codziennej, internetowej oraz telewizyjnej – nie wymaga statusu i jest odpłatny.
 31. Udział mediów naruszający zasady etyki zawodowej, o podłożu znamion działań naruszający zasady regulaminu wiąże się z odmową przyjęcia akredytacji lub jej czasowym wstrzymaniem
 32. Rejestracja na konferencję wiąże się z wyrażeniem zgody na:
  • Przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Wykonawczego firmę DND PROJECT z siedzibą w Warszawie, która będzie ich administratorem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 833) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania usług świadczonych podczas konferencji. Przy czym Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Pozyskanie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności poprzez wyrażenie chęci udziału w konferencji.
  • Otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od DND Project (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 „O świadczeniu usług drogą elektroniczną”). Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez DND Project. W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.
  • Przesyłanie przez DND PROJECT oraz Partnerów konferencji informacji organizacyjnych związanych z przedmiotem konferencji, materiałów konferencyjnych, programów oraz pozostałych informacji.
  • Przesyłanie newslettera i/lub zaproszeń na następne konferencje: Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera firmy DND PROJECT oraz współorganizatorów wydarzenia. W dowolnym momencie mogę wypisać się z listy mailingowej klikając link zamieszony na końcu każdego newslettera. *W każdej chwili możecie Państwo cofnąć poszczególne zgody pod adresem mail: rejestracja@strefauczestnika.pl wpisując w treści „cofnięcie zgody:….. nazwa zgody”.
 33. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji lub jej odwołania z przyczyn niezależnych lub losowych
 34. W przypadku odwołania konferencji, Organizator poinformuje uczestnika telefonicznie lub mailowo o tym fakcie, a także zwróci wniesione opłaty z tytułu udziału
 35. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wywołujące szkodę Uczestnikowi oraz za wszelkie szkody spowodowane przez Uczestników, niezależnie od przyczyny ich powstania, za wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora, stwierdzonej prawomocnym wyrokiem.
 36. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń obiektu w którym odbywa się konferencja
 37. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 38. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie wysłana pocztą elektroniczną do wszystkich Uczestników
 39. Program Wydarzenia oraz założenia programowe opracowane przez Prelegentów i Ekspertów konferencji DND Project objęte są prawami autorskimi w/w. Wszelkie próby kopiowania, powielania lub korzystania z prezentowanych treści, materiałów w tym elementów przebiegu wydarzenia we własnym zakresie lub celach komercyjnych wydarzeń o podobnej tematyce, z uwagi na częste praktyki o znamionach nieuczciwej konkurencji bez zgody DND Project są zabronione, za wyłączeniem prasy i mediów informujących o wydarzeniu oraz podmiotów dysponujących zgodami Organizatora. Podstawa prawna Dz.U z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, Dz.U. z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. z dnia 16.04.1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami, Dz.U. z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.
 40. Wszelkie materiały publikowane przez Organizatora na witrynie risk2018.pl zawierają klauzulę poufności i stanowią własność intelektualną z prawami autorskimi należącymi do DND Project i Partnerów wydarzeń realizowanych przez DND Project
 41. Program Wydarzenia oraz założenia programowe opracowane przez Prelegentów i Ekspertów konferencji DND Project objęte są prawami autorskimi w/w. Wszelkie próby kopiowania, powielania lub korzystania z prezentowanych treści, materiałów w tym elementów przebiegu wydarzenia we własnym zakresie lub celach komercyjnych wydarzeń o podobnej tematyce, z uwagi na częste praktyki o znamionach nieuczciwej konkurencji bez zgody DND Project są zabronione, za wyłączeniem prasy i mediów informujących o wydarzeniu oraz podmiotów dysponujących zgodami Organizatora. Podstawa prawna Dz.U z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, Dz.U. z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. z dnia 16.04.1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami, Dz.U. z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.
 42. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 22 678 58 25, biuro@dndproject.com.pl

 


© Copyright by DND PROJECT*

*Program Wydarzenia oraz założenia programowe opracowane przez Prelegentów i Ekspertów konferencji objęte sa prawami autorskimi w/w. Wszelkie próby kopiowania, powielania lub korzystania z prezentowanych treści, materiałów w tym elementów przebiegu wydarzenia we własnym zakresie lub celach komercyjnych wydarzeń o podobnej tematyce, z uwagi na częste praktyki o znamionach nieuczciwej konkurencji bez zgody DND Project są zabronione, za wyłączeniem prasy i mediów informujących o wydarzeniu oraz podmiotów dysponujących zgodami Organizatora. Podstawa prawna Dz.U z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, Dz.U. z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. z dnia 16.04.1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami, Dz.U. z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

1,396 total views, 9 views today